ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์ : 4 รายการ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สมชาย บำรุงทรัพย์ / ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 135 บาท, จำนวน _ หน้า

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่, หลักทั่วไป, หนี้, เอกเทศสัญญา, ทรัพย์สิน, ครอบครัว และมรดก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สมชาย บำรุงทรัพย์ / ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 115 บาท, จำนวน _ หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเล่มนี้ประกอบด้วย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. ๒๔๗๗, บททั่วไป, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น, วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง และตาราง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สมชาย บำรุงทรัพย์ / ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงแลพวิธีพิจารณาความอาญาศาลแขวง,พระราชบัญญัติให้นำพิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด,พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา

สมชาย บำรุงทรัพย์ / ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

ประมวลกฎหมายอาญาเล่มนี้ประกอบด้วยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญา, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา ๒๔๙๙, บทบัญญัติทั่วไป, ความผิด และลหุโทษ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว