William D. Eggers : 1 รายการ
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ

Stephen Goldsmith / William D. Eggers / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 364 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างอย่างฉลาดสำหรับผู้บริหาร การบริหารสัญญาโครงการ การปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายหุ้นส่วนการงาน การทำงานร่วมกัน การสื่อสารในงาน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งองค์กรพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้การยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยม และแนะนำให้ข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกคนควรอ่าน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว