Gary Hamel : 1 รายการ
การจัดการแห่งอนาคต (The Future of Management)
การจัดการแห่งอนาคต (The Future of Management)

Gary Hamel / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 427 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

อะไรคือพลังขับเคลื่อนสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว? มันไม่ใช่ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานหรือตัวแบบธุรกิจใหม่ แต่คำตอบนั้นก็คือ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงแนวทางใหม่ในการเคลื่อนย้ายคนเก่ง การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกลยุทธ์ “การจัดการเพื่ออนาคต” (The Future ofManagement) โดย Gary Hamel ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์แห่งการบริหารจัดการระดับโลก ได้ถ่ายทอดแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมตัวอย่างของกลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งได้ท้าทายกฎเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการเดิมๆ จนกระทั่งได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นการตอบแทน!
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว