จันทรา ด่านคงรักษ์ : 2 รายการ
การเขียนรายงานการปฏิบัติการของครูปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการปฏิบัติการของครูปฏิบัติการ

จันทรา ด่านคงรักษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 65 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความหมาย ความจำเป็นและขั้นตอนการเขียนรายงาน ตลอดจนตัวอย่าง ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติโครงการหน้าใหม่ทุกคน อาจใช้เพื่อทบทวนความสมบูรณ์และทันสมัยของรายงานการศึกษาค้นคว้า วิจัย และโครงการของตัวเองได้อีกด้วย
แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่องอักษรควบ
แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่องอักษรควบ

จันทรา ด่านคงรักษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 26X18.5 ซม.

บทเรียนโปรแกรมเรียงอักษรควบแท้ควบไม่แท้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจหลักภาษาไทยดียิ่งขึ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว