ปรียา หิรัญประดิษฐ์ม, เรือเอกหญิง : 1 รายการ
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

ปรียา หิรัญประดิษฐ์ม, เรือเอกหญิง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 320 หน้า

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ และทักษะการใช้ภาษาไทยในขณะปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุด

ภาษาราชการนั้นเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างไปจากภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ รวมถึงนิสิตนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ที่ต้องติดต่อกับทางราชการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้หลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทยในวงราชการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และแนวทางในการใช้ภาษาไทยในวงราชการได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว