John P. Kotter : 1 รายการ
อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี (A Sense of Urgency)
อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี (A Sense of Urgency)

John P. Kotter / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 220 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

ทุกคนในองค์กร ถูกสอน-ถูกสั่ง-ถูกโน้มน้าว ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การใช้กลยุทธ์ใหม่ ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างองค์กร และอีกสารพัดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง !

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการกลับเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น บางกรณีก็เปรียบได้กับการเข็นครกขึ้นภูเขาที่ยากเย็น นี่ยังไม่นับรวมที่ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่ไปเสียดื้อๆ ! แล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุ ?

จอห์น คอตเตอร์ ปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำจะแสดงให้คุณเห็นว่า ความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ทำไมความตระหนักดังกล่าวจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขององค์กรที่คุณควรจะสร้าง และรักษาเอาไว้ในองค์กรอย่างยั่งยืนนี้ !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว