V. Kumar : 1 รายการ
บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำไร
บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำไร

V. Kumar / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 403 หน้า

หนังสือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของโลก วี คูมาร์ เล่มนี้ ได้เสนอวิธีการใช้มูลค่าระยะยาวของลูกค้า (CLV) เพื่อเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่บริษัทมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า...วิธีการบริหารและให้รางวัลกับลูกค้าโดยใช้ความสามารถในการทำกำไรจากลูกค้าแต่ละรายเป็นเกณฑ์...และวิธีการลงทุนกับลูกค้าที่มีกำไรสูงเพื่อป้องกันการเลิกซื้อของลูกค้าเหล่านี้และรักษาความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว คูมาร์ได้เสนอวิธีการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด...ได้แก่การเสนอสินค้าที่ ตรงตามความต้องการ ให้กับลูกค้า กลุ่มที่ถูกต้อง ในเวลาที่ เหมาะสม...วิธีคาดการณ์ว่าลูกค้าจะเลิกซื้อเมื่อใด และควรเข้าไปแทรกแซงหรือไม่....การบริหารลูกค้าที่เลือกซื้อจากหลายช่องทาง....และแม้กระทั่งการคำนวณมูลค่าที่เกิดจากการแนะนำและบอกต่อของลูกค้า
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว