นพดล เรียบเลิศหิรัญ, ดร. : 1 รายการ
การปลูกพืชไร้ดิน Soilless Culture
การปลูกพืชไร้ดิน Soilless Culture

นพดล เรียบเลิศหิรัญ, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 170 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาทางวิชาการของการปลูกพืชไร้ดิน เทคนิคและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสารละลายอาหารพืชสูตรต่างๆ ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะของพืชแต่ละชนิดในแต่ละฤดูปลูกด้วยตนเอง ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของอาหารชนิดต่างๆ ของพืชที่ปลูกในระบบไร้ดิน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว