บุญชม ศรีสะอาด, ดร. : 10 รายการ
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

บุญชม ศรีสะอาด, ดร. / สุริทอง ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 176 หน้า, ขนาด 18.5 x 26 ซม.

การบริหารการศึกษาและการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ประเภทของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ลักษณะของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การนำผลการวิจัยไปใช้ในทางการบริหารการศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 156 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เป็นที่น่ายินดีว่ามีครูอาจารย์จำนวนมาก มีความสนใจอยากจะทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น ปัญหาอุปสรรคที่พบและทำให้ครูอาจารย์ส่วนหนึ่งท้อถอยและเห็นเป็นเรื่องยากก็คือ เรื่องความชัดเจนในเทคนิควิธีการ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้ไม่อาจทำวิจัยที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้โดยได้ค้นคว้าสาระความรู้จากเอกสาร หนังสือ หรือตำรา รายงานการวิจัย และจากประสบการณ์ในการทำวิจัย พัฒนาครูให้ทำการวิจัยแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในปี 2547 ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี จึงประมวลความรู้ เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน เป็นเทคนิคในการศึกษาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อาศัยหลักวิชา ทฤษฎี เทคนิควิธีที่หลากหลาย ที่มีผู้คิดค้นทดลองอย่างได้ผล เอื้อต่อการแก้ปัญหาในบริบทเฉพาะของตนได้สำเร็จ ซึ่งนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่ง
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย 2
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย 2

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

วิธีการทางสถิติ เนื้อหาเล่มแรกประกอบด้วยวิธีการทางสถิติที่ใช้ในหลายกระบวนการ พูดถึงการนำไปใช้ในการคำนวณหรือวิเคราะห์การแปรความหมาย ส่วนเล่มสอง จะเป็นการจำแนกกลุ่ม สัมพันธ์คาโนนิคอล วิธีการทางสถิติที่ใช้ วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือรวบรวมและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย 1
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย 1

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

วิธีการทางสถิติ เนื้อหาเล่มแรกประกอบด้วยวิธีการทางสถิติที่ใช้ในหลายกระบวนการ พูดถึงการนำไปใช้ในการคำนวณหรือวิเคราะห์การแปรความหมาย ส่วนเล่มสอง จะเป็นการจำแนกกลุ่ม สัมพันธ์คาโนนิคอล วิธีการทางสถิติที่ใช้ วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือรวบรวมและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยสำหรับครู
การวิจัยสำหรับครู

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 230 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ผลของการวิจัยช่วยให้โลกเจริญ ครูที่ทำหน้าที่พัฒนาผู้เรียน อบรมให้มีความงอกงามตามวัตถุประสงค์ จำเป็นอย่างยิ่งต้องทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย หนังสือเล่มนี้จะสามารถช่วยครูได้อย่างดียิ่ง
การวิจัยเบื้องต้น
การวิจัยเบื้องต้น

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

แจกแจงกระบวนการวิจัยในสามารถนำไปทำการวิจัยได้ เนื้อหาในเล่มครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น การกำหนดปัญหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและตัวแปรต่างๆ
การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล
การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการวัดผลประเมินผล และให้ความรู้ในส่วนที่เป็นการวิจัยทางการวัดผลประเมินผลประเภทต่างๆ การวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบ และเครื่องมือในการวัดผล
การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร และสอนพื้นฐานทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรในเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่จะนำไปสอน กำหนดจุดประสงค์และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ประเมินและวิจัย
การพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์
การพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13.5X18.5 ซม.

คู่มือสอนการพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาทำงานวิจัยให้มีความสามารถบุกเบิกความรู้ใหม่ในสาขาวิชาของตน สามารถนำไปใช้กับสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้
การพัฒนาการสอน
การพัฒนาการสอน

บุญชม ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ว่าด้วยแนวทางการเลือกวิธีสอน ความหมายและประเภทของการสอน ระบบการเรียน การกำหนดจุดประสงค์เกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวางแผนและเตรียมการสอนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ตลอดจนรูปแบบการประเมินผลการสอน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว