วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร. : 3 รายการ
วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีวิทยาการวิจัย

วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 400 บาท, จำนวน 488 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ตำรา "วิธีวิทยาการวิจัย" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ทางการศึกษามาประกอบการเขียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในตำรานี้แบ่งออกเป็น 14 บท ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวแปร กรอบความคิดและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบเครื่องที่ใช้ในการวิจัย สถิติการบรรยาย สถิติอ้างอิงการเขียนนรายงานการวิจัย และการประเมิน การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน

วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การวิจัยในชั้นเรียนได้อาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา เริ่มจากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับสมรรถภาพที่จำเป็นในการวิจัย การวิเคราะห์และเสนอแนะเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 320 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ความหมาย ประเภท ขั้นตอน ประโยชน์ของการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การวิจัยในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกขั้นตอนและทุกด้าน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว