ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ดร. : 2 รายการ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 216 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น จะบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของสถาบันและหน่วยงานดังกล่าวได้ ต้องเกิดจากความเข้าใจในปรัชญาและเป้าหมายของสถาบันและหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามภารกิจของผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกส่วน ซึ่งผู้บริหารของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องใช้ภาวะผู้นำในการบริหารกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุผมตามปรัชญาและเป้าหมายนั้นดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารจึงเป็นแนวทางสำคัญ ที่สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งสมควรให้ความสนใจและสนับสนุน
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาสังคม

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 320 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสังคมกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและเป็นตำราในการเรียนการสอน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว