สุริทอง ศรีสะอาด, ดร. : 2 รายการ
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

บุญชม ศรีสะอาด, ดร. / สุริทอง ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 176 หน้า, ขนาด 18.5 x 26 ซม.

การบริหารการศึกษาและการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ประเภทของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ลักษณะของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การนำผลการวิจัยไปใช้ในทางการบริหารการศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย
วิวัฒนาการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
วิวัฒนาการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สุริทอง ศรีสะอาด, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อสารสนเทศที่มีบทบาทและความสำคัญยิ่งต่อการนำเสนอความรู้ที่ทันสมัย ผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการต่างๆ ในเล่มนี้จะอธิบายตั้งแต่ประวัติลักษณะรูปแบบ การจัดการทรัพยากรวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่แก้ไขกันอยู่ในปัจจุบัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว