อารี สัณหฉวี, ดร. : 2 รายการ
พหุปัญญาประยุกต์
พหุปัญญาประยุกต์

อารี สัณหฉวี, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 148 หน้า, ขนาด 19 x 26 ซม.

การปฏิรูปการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาให้เด็กมีความสามารถ มีความสุข ภาคภูมิใจในตน และเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม
สอนภาษาไทยแนวสมดุลภาษา
สอนภาษาไทยแนวสมดุลภาษา

อารี สัณหฉวี, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

สมดุลภาษา (Balanced Literacy) เป็นแนวการสอนภาษาที่เริ่มมาจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยพัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองค์รวม (whole language หรือ natural language approach) ซึ่งเป็นแนวที่โรงเรียนระดับอนุบาลศึกษาในประเทศไทยได้ใช้อยู่โดยมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชภุมารี ได้นำเผยแพร่ และในระดับประถมศึกษา ดร.ริชาร์ด วอร์คเกอร์ (Dr.Richard Walker) แห่งวิทยาลัยบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย และดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำมาทดลองสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่เรียกว่า แนวการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (concentrated language experience) ซึ่งมีวิธีการสอนภาษาไทยโดยสอนอ่านและเขียน จากเรื่องที่ผู้เรียนเข้าใจและมีประสบการณ์ ส่วนการสอนแบบแจกลูก สะกดตัว (phonics) นั้นถือว่าสอนในบริบท (context) ของเรื่องที่เรียนอยู่จึงได้เน้นสอนออกมาได้ชัดเจนนัก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว