ปิยตา วนนันทน์ : 28 รายการ
Growing up with Grammar 4
Growing up with Grammar 4

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 84 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 3
Growing up with Grammar 3

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 84 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 2
Growing up with Grammar 2

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 1
Growing up with Grammar 1

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 56 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
สัตว์โลกล้านปี
สัตว์โลกล้านปี

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ไดโนเสาร์แต่ละยุคมีอะไรบ้าง เขียนเป็นสารบันเทิง อ่านสนุก รูปประกอบมีทั้งสี่สีและขาวดำ เป็นหนังสือขายดีจนพิมพ์ซ้ำครั้งที่แปดแล้ว
นกบินไม่ได้
นกบินไม่ได้

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 20 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ชีวิต ความเป็นอยู่ของนกที่บินไม่ได้ในปัจจุบัน และนกที่มีทีท่าว่าจะบินไม่ได้ในอนาคต สนุก น่าสนใจและน่าเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้เคยได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมาแล้ว
นางในวรรณคดี
นางในวรรณคดี

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

เรื่องของนางในวรรณคดีที่เด่นๆ 26 คน จากวรรณคดี 23 เรื่อง เล่าเรื่องด้วยภาษาง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม
ฮัคผจญภัย
ฮัคผจญภัย

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ฮัคเป็นเด็กกำพร้าแม่ มีแต่พ่อซึ่งเอาแต่กินเหล้า ฮัคจึงต้องไปอยู่ในความดูแลของญาติคนหนึ่ง ต่อมาเขาถูกพ่อจับไปขังไว้ที่กระท่อมในป่าและในที่สุดเขาก็หนีจากพ่อ โดยวางแผนว่าตัวเองถูกฆ่าตาย ฮัคได้พบกับจิม ทาสนิโกรที่เคยอยู่บ้านญาติเขา ทั้งสองหนีไปด้วยกัน และผจญภัยไปตามแม่น้ำด้วยแพ
เหตุเกิดในกองคาราวาน
เหตุเกิดในกองคาราวาน

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

นิทานซ้อนนิทานลึกลับและตื่นเต้น คาราวานขบวนหนึ่งเดินทางข้างทะเลทราย เมื่อหยุดพักแรม มีเวลาว่าง จึงผลัดกันเล่านิทานสู่กันฟัง
สัตว์เลี้ยงแสนรัก
สัตว์เลี้ยงแสนรัก

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

สามพี่น้องอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง เริ่มจากสุนัขและต่อจากนั้นก็มีทั้งแมว หนูตะเภา นก กระต่าย แม้กระทั้งม้า แต่ทุกคนภายในบ้านต่างก็รักสัตว์เลี้ยงทุกตัว
โลกไร้เวลา
โลกไร้เวลา

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 115 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

สือ เด็กชายที่ชอบเล่นมากกว่าเรียนหนังสือ เขาสงสัยว่าเวลาคืออะไร และเข้าไปอยู่ในนาฬิกาได้อย่างไร จนกระทั่งวันหนึ่ง เวลาก็มาให้เขารู้จัก และจากเขาไปด้วยจักรยานเพราะความเหลวไหลของสือ
เล่าเรื่องไซอิ๋ว
เล่าเรื่องไซอิ๋ว

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ไซอิ๋ว นั้นไม่ใช่นิทานที่แต่งขึ้นจากจินตนาการทั้งหมด แต่เป็นเรื่องที่มีปรากฎในพงศาวดารจีน แต่ได้มีการแต่งเติมเพิ่มตัวละครให้สนุกสนาน อาทิเช่น เห้งเจีย ตือโป๊ยก่าย ซัวเจ๋ง เข้าไปเป็นสีสันให้อ่านได้เพลิดเพลิน
ลูกชายอาละดินผจญภัย
ลูกชายอาละดินผจญภัย

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เรื่องของอาละดินกับตะเกียงวิเศษที่กลายเป็นเรื่องเล่าติดปาก แต่เมื่อถึงคราวของลูกชายอาละดินล่ะ เขาจะทำให้การผจญภัยของเขาเป็นตำนานได้หรือเปล่า เรื่องราวที่ผู้แต่งเขียนให้เป็นเรื่องชวนหัวและประชดเสียดสีมนุษย์ เป็นเหมือนภาคที่สองของอาละดิน
ลูกชายเจ้าเมือง
ลูกชายเจ้าเมือง

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

แปลจากนิทานอาหรับ ตามต้นฉบับอังกฤษ เป็นนิทานสืบสวน ลึกลับ ซ่อนเงื่อน ที่ผู้อ่านคาดคิดไม่ถึง
โรงแรมมหาภัย
โรงแรมมหาภัย

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เรื่องราวอันลึกลับที่เกิดขึ้นในโรงแรมกลางป่า ความลึกลับ ตื่นเต้น กับมิตรภาพของบุคคลต่างอาชีพ ทั้งช่างทำทอง ช่างทำเข็มทิศ นักศึกษา คนส่งของ เคาน์เตสและองครักษ์ การเล่านิทานเพื่อระงับความกลัวของคนต่างๆ
ระแวงไพร
ระแวงไพร

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมของเด็กผิวดำกับผิวขาว ซึ่งส่งผลให้เกิดเรื่องน่าเศร้าเพราะวัฒนธรรมของคนขาว
รวมนิทานประทับใจ ชุด 2
รวมนิทานประทับใจ ชุด 2

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

รวมนิทานขนาดยาวและสั้น แต่ละเรื่องจัดเป็นอมตะนิทานของโลกอ่านสนุกได้สาระ และพัฒนาคุณธรรม ให้น้องได้ประทับใจไม่รู้ลืม
รวมนิทานประทับใจ ชุด 1
รวมนิทานประทับใจ ชุด 1

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

รวมนิทานขนาดยาวและสั้น แต่ละเรื่องจัดเป็นอมตะนิทานของโลกอ่านสนุกได้สาระ และพัฒนาคุณธรรม ให้น้องได้ประทับใจไม่รู้ลืม
ยอดชายนายลา
ยอดชายนายลา

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ในสังคมปัจจุบัน คนฉลาดและขยันจึงจะประสบความสำเร็จ พระเอกในเรื่องได้รับพรจากนางฟ้า เวลาทำอะไรก็จะได้ทำอย่างนั้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตก แต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากพรข้อนี้ได้อย่างไร จนกระทั่งเขาได้พบกับนางเอกผู้แสนฉลาด ทั้งสองคนจึงได้ใช้ความขยันบวกกับความฉลาดสร้างฐานะขึ้นมาให้กับพวกเขา
เมืองมด
เมืองมด

ปิยตา วนนันทน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เรื่องของเด็กชายคนหนึ่งกับเพื่อนๆ มด และเหล่าแมลงต่างๆ ทั้งปลวก แมลงปอ ตั๊กแตน เป็นความมหัศจรรย์ที่น้อยคนนักจะได้พบ เขาให้การช่วยเหลือมดในคราวฤดูร้อนให้พ้นจากน้ำท่วม โดยมีเพื่อนสนิทคือราชินีมด เมื่อถึงเวลากลับบ้าน เขาอาลัยเพื่อนและลุงกับป้ามาก จึงสัญญากับทุกคนว่าหน้าร้อนคราวหน้าจะกลับมาอีก
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว