พูลสุข เอกไทยเจริญ, รศ. : 1 รายการ
การเขียนรายงานการค้นคว้า
การเขียนรายงานการค้นคว้า

พูลสุข เอกไทยเจริญ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 310 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จึงจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการเขียนรายงานการค้นคว้าเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา หนังสือเรื่อง "การเขียนรายงานการค้นคว้า" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนรายงานการค้นคว้า และได้ใช้มาหลายปี โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ ในครั้งล่าสุดนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนทันสมัย และจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการจัดทำรายงานการค้นคว้าในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด ความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศและวิธีค้นคว้ารวบรวมข้อมูล รูปแบบของรายงานค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบมาตรฐานสากลอย่างละเอียด พร้อมทั้งตัวอย่างรายงานและภาคนิพนธ์ที่ถูกต้อง การจัดเรียงเนื้อหาจัดไว้ตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็นการเขียนรายงานการค้นคว้า และทุกบทจะมีกิจกรรม คือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานค้นคว้าตามลำดับขั้น หนังสือเล่มนี้จึงใช้คู่มือในการจัดทำรายงานการค้นคว้าได้อย่างแท้จริง หวังว่านักศึกษาและผู้สนใจที่ได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหนังสือนี้จะสามารถเขียนรายงานการค้นคว้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่า สมกับเป็นรายงานการค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว