ล้วน สายยศ, รศ. : 5 รายการ
สถิติวิทยาทางการวิจัย
สถิติวิทยาทางการวิจัย

ล้วน สายยศ, รศ. / อังคณา สายยศ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

วิธีการทางสถิติเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พร้อมด้วยวิธีวิจัยในรูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักศึกษา เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอน
เทคนิคการสร้างและสอบข้อสอบ ความถนัดทางการเรียนและความสามารถทั่วไป
เทคนิคการสร้างและสอบข้อสอบ ความถนัดทางการเรียนและความสามารถทั่วไป

ล้วน สายยศ, รศ. / อังคณา สายยศ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การวัดความสามารถด้านภาษา ตัวเลข เหตุผล การรับรู้ และมิติสัมพันธ์ความจำ อธิบายการสร้างข้อสอบ การวัดผลชุดแบบทดสอบ ตลอดจนความเชื่อมั่นเที่ยงตรงข้อสอบ ให้เป็นแบบอย่างในการสร้างข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน พิมพ์ปี 2543
เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา
เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา

ล้วน สายยศ, รศ. / อังคณา สายยศ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

สำหรับนักวิจัยและผู้ที่ต้องการศึกษาเจาะลึก เพราะตำราเล่มนี้จะบอกกรรมวิธีเลือกปัญหาในการวิจัย การเขียนจุดมุ่งหมาย การตั้งสมมุติฐาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแนวการเขียนรายงานการวิจัย
เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้
เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้

ล้วน สายยศ, รศ. / อังคณา สายยศ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 280 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

สำหรับนักวิจัยและผู้ที่ต้องการศึกษาเจาะลึก เพราะตำราเล่มนี้จะบอกกรรมวิธีเลือกปัญหาในการวิจัย การเขียนจุดมุ่งหมาย การตั้งสมมุติฐาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแนวการเขียนรายงานการวิจัย
การวัดด้านจิตพิสัย
การวัดด้านจิตพิสัย

ล้วน สายยศ, รศ. / อังคณา สายยศ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การวัดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งวัดได้ยาก แต่ตำราเล่มนี้ได้พยายามแนะนำวิธีการสร้างเครื่องมือที่อ่านแล้วลงมือสร้างเองได้ทันที เนื้อหาแบ่งเป็น 7 บท ว่าด้วยการวัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดค่านิยม วัดจริยธรรม วัดบุคลิกภาพาและคุณภาพของแบบทดสอบ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว