รังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์ : 1 รายการ
การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน
การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่าน

รังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 104 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ประเภทหนึ่งที่เพื่อนข้าราชการครูนิยมจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ที่ผ่านมามีข้าราชการครูจำนวนไม่น้อยประสบความสำเร็จในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นผลงานทางวิชาการ ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นถึงระดับ ๘-๙ และยังมีเพื่อนข้าราชการครูจำนวนมากสนใจอยากจะจัดทำหนังสือดังกล่าวบ้าง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง คือไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เขียนอย่างไร เขียนเสร็จแล้วจะจัดทำเป็นรูปเล่มอย่างไร รวมถึงหน้าตาของหนังสือเป็นอย่างไร
ผู้เขียนเป็นข้าราชการครู เข้าใจในปัญหานี้ดี และพอจะมีประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่บ้าง จึงพยายามเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนข้าราชการครูนำไปปฏิบัติ อันอาจจะคลายข้อสงสัยในการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการไปได้บ้างตามสมควร
ปัจจุบันมีตำรา เอกสาร คู่มือการเขียนหนังสือสำหรับเด็กออกสู่ท้องตลาดหนังสือไม่น้อย เพื่อนข้าราชการครูสามารถซื้อหาและนำมาศึกษาได้ แต่โดยมากจะเน้นกลวิธีในการเขียนเรื่องเสียเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เป็นผลงานทางวิชาการจริง ๆ มีน้อย ผู้เขียนจึงได้นำตัวอย่างบางเรื่อง ที่ผู้เขียนเป็นผลงานทางวิชาการและผ่านการประเมินแล้วมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจ
"การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและตัวอย่างหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เป็นผลงานทางวิชาการ" เล่มนี้ ในส่วนของหลักการเขียน ทฤษฎี ผู้เขียนศึกษาจากเอกสาร ตำรา ของนักวิชาการ นักการศึกษา นักเขียนหนังสือสำหรับเด็กหลาย ๆ ท่าน ส่วนตัวอย่างหนังสือส่งเสริมการอ่านผู้เขียนนำเอาผลงานของผู้เขียนที่ผ่านการประเมินแล้วมาเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนพยายามเขียนอย่างกระชับ แนะนำกลวิธีเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านโดยรวม เน้นตัวอย่างหนังสือส่งเสริมการอ่านที่เป็นผลงานทางวิชาการเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนข้าราชการครูมากที่สุดเท่าที่ผู้เขียนสามารถจะทำได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว