สุวีริยา สิริสิงห : 7 รายการ
Growing up with Grammar 4
Growing up with Grammar 4

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 84 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 3
Growing up with Grammar 3

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 84 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 2
Growing up with Grammar 2

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 1
Growing up with Grammar 1

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 56 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
หนังสือทำมือ
หนังสือทำมือ

สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

แนะนำการประดิษฐิ์หนังสือด้วยมือรูปแบบต่างๆ ทั้งหนังสือสามมิติและแผ่นภาพ พร้อมกลวิธีการทำกระดาษด้วยมือ การเย็บเล่มหนังสืออย่างง่าย เรื่องของกาวและแป้งเปียก
ดอกไม้ของริน
ดอกไม้ของริน

สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 17.5X17.5 ซม.

ภาพการ์ตูนสี่สีสวยสด จัดทำเป็นหนังสือ Pop-up สำหรับเด็ก สอนเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ดอกไม้ การรักษาต้นไม้ เครื่องมือเครื่อใช้เกี่ยวกับการทำสวน เด็กๆ จะสามารถสนุกสนานกับเรื่องราวพร้อมทั้งได้ตื่นตาตื่นใจกับเทคนิค Pop-up ที่แทรกอยู่ในเล่ม
สัตว์เลี้ยงของริน
สัตว์เลี้ยงของริน

สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 22.5X23 ซม.

นิทานภาพสี่สี ใหม่ล่าสุด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว