ไมตรี บุญทศ : 1 รายการ
คู่มือการทำวิจัยในโรงเรียน
คู่มือการทำวิจัยในโรงเรียน

ไมตรี บุญทศ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 127 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  การทำวิจัยในโรงเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนที่จะเป็นผู้ทำวิจัย เพื่อจะได้นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้พิจารณาวางแผนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
  คู่มือการทำวิจัยในโรงเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นคู่มือสำหรับครูผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าเพื่อทำวิจัยในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนใช้ในการพัฒนางานด้านการวิจัยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้บุคคลทั่วไปในการทำวิจัยทางการศึกษา
 • บทที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการวิจัย
 • บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยในโรงเรียน
 • บทที่ 3 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย
 • บทที่ 5 สถิติสำหรับการวิจัย พร้อมตัวอย่างและอธิบายวิธีการคำนวณ
 • บทที่ 6 วิธีการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับการวิจัยในโรงเรียน
 • บทที่ 7 ตัวอย่างผลงานการวิจัยในโรงเรียน เสนอไว้หลายสาขา
  นอกจากนั้น ยังมีภาพประกอบให้สื่อความหมาย และเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อช่วยให้หนังสือน่าสนใจยิ่งขึ้น ท้ายบทมีการสรุปประเด็นสำคัญหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่าง ๆ และมีแบบทดสอบทุกบทเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว