ปริศนา สิริอาชา, ดร. : 3 รายการ
ภูมิศาสตร์กายภาพ Essential atlas of physical geography
ภูมิศาสตร์กายภาพ Essential atlas of physical geography

Parramon Editorial Team / ปริศนา สิริอาชา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือ ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่มนี้ จะมอบโอกาสพิเศษให้ท่านได้เรียนรู้ถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของโลกรวมทั้งลักษณะรูปร่างของภูมิประเทศต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป หนังสือนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญในการสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยอันวิจิตรพิศดารของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อความสมดุลทางนิเวศวิทยาของโลกด้วย
หลาย ๆ ส่วนของหนังสือนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ มีภาพประกอบและมีแผนภูมิมากมายที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแร่ต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ของโลก รูปร่างของภูมิประเทศ สภาพบรรยากาศและความสำคัญของแหล่งน้ำ ทั้งน้ำทะเลและแม่น้ำลำธารในแผ่นดิน ภาพประกอบทุกหน้าเป็นเหมือนหัวใจของหนังสือ พร้อมด้วยคำอธิบายประกอบภาพโดยสังเขป และมีหมายเหตุที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดได้โดยง่าย นอกจากนั้นยังมีดัชนีหัวเรื่องที่ทำให้เลือกหาเรื่องที่สนใจได้ง่ายอีกด้วย
จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือ ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่มนี้ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ได้ดีมีประโยชน์ เข้าใจง่าย มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุก เข้าใจง่ายและน่าติดตามเราหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านจบแล้วคงเห็นด้วยว่าผู้จัดทำได้บรรลุจุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
แร่และซากดึกดำบรรพ์ Essential atlas of fossils and minerals
แร่และซากดึกดำบรรพ์ Essential atlas of fossils and minerals

Parramon Editorial Team / ปริศนา สิริอาชา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือ แร่และซากดึกดำบรรพ์ เล่มนี้ ทำให้ผู้อ่านปะติดปะต่อเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตและประวัติทางธรณีวิทยามาจนถึงปัจจุบันของโลกได้ นอกจากนั้นยังสามารถทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและวิวัฒนาการของโลก จึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นคู่มือในการเรียนรู้เกี่ยวกับ หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆ ที่เราอาจพบได้ในทุกแห่งที่เหยียบย่างลงไป
ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เปรียบเสมือนฉบับย่อเกี่ยวกับเรื่องราวของแร่วิทยาและบรรพชีวินวิทยา ซึ่งมีภาพประกอบมากมายที่น่าสนใจทั้งภาพถ่าย และภาพวาดของ หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วยคำอธิบายสั้น ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักได้ง่าย และยังมีดรรชนีเรียงตามตัวอักษรทำให้สามารถเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจได้ง่ายขึ้น
จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือ แร่และซากดึกดำบรรพ์เล่มนี้ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในการเรียนการสอนหรือค้นคว้าหาความรู้ที่ใช้ได้ดี มีประโยชน์ มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุก เข้าใจง่ายและน่าติดตาม เราหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคงเห็นด้วยว่าผู้จัดทำได้บรรลุจุดประสงค์ในการทำหนังสือนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
พฤกษศาสตร์ Essential atlas of botany
พฤกษศาสตร์ Essential atlas of botany

Parramon Editorial Team / ปริศนา สิริอาชา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือพฤษศาสตร์ฉบับนี้ทำให้เราได้เข้าไปรู้จักกับโลกของพืชพรรณนานาชนิด ตั้งแต่พืชที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่นพวกสาหร่ายขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงต้นไม้ต้นมหึมาในป่าเขตต่าง ๆ ของโลกไม่ว่าจะเป็นเขตอบอุ่น เขตร้อนชื้น ๆ จึงเป็นคู่มือการเรียนรู้ที่ดีมากเกี่ยวกับพืชที่พบในเขตภูมิอากาศและดินต่าง ๆ กันว่ามีประเภทใดบ้าง และมีรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตอย่างไร
หมวดหมู่ของเรื่องในหนังสือจำแนกตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์อย่างถูกต้อง และในแต่ละหมวดหมู่จะมีคำอธิบายประกอบภาพไว้ มีแผนภูมิที่แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของพืชทั้งทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและการสืบพันธุ์ของพืชกลุ่มต่าง ๆ และชนิดต่าง ๆ ภาพประกอบซึ่งมีหัวใจของหนังสือเล่มนี้จะอธิบายประกอบสั้น ๆ แต่รัดกุมที่ดูง่ายและช่วยให้เข้าใจแนวคิดของแต่ละเรื่องได้ นอกจากนั้นยังมีดรรชนีท้ายเรื่อง ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษรที่ช่วยเหลือหรือค้นหาเรื่องหรือคำที่สนใจหรือสงสัยได้สะดวก
จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือ พฤกษศาสตร์ เล่มนี้ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในการเรียนการสอน หรือค้นคว้าหาความรู้ที่ใช้ได้ดี มีประโยชน์ มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุก เข้าใจง่ายและน่าติดตาม เราหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคงเห็นด้วยว่าผู้จัดทำได้บรรลุจุดประสงค์ในการทำหนังสือนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว