ทะไลลามะ : 3 รายการ
เบิกบานในชีวิตและตายอย่างสันติ
เบิกบานในชีวิตและตายอย่างสันติ

ทะไลลามะ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 199 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องการใช้ชีวิตและการตายอีกเล่มหนึ่งของทิเบตที่น่าสนใจมาก โดยเน้นว่าปัญหาและความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากสภาพจิตที่สับสน ดังนั้น ความสุขจึงอยู่ในกำมือของตัวเรา และเราก็ไม่อาจคาดหวังให้ผู้อื่นมอบความสุขให้ แต่วิธีที่จะพบกับความสุข คือ พิจารณาถึงเหตุแห่งสุข แล้วบ่มเพาะมันขึ้นมา พร้อมกับพิจารณาถึงเหตุแห่งทุกข์ แล้วขจัดมันทิ้งไป เมื่อเรารู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ เราก็จะได้พบการดำรงอยู่อย่างมีความหมายบนหนทางแห่งปัญญา และจะนำไปสู่ความสุขที่แท้ในที่สุด
ความจริงสี่ประการ : คำสอนพื้นฐานในพุทธศาสนา
ความจริงสี่ประการ : คำสอนพื้นฐานในพุทธศาสนา

ทะไลลามะ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 135 บาท, จำนวน 141 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

อริยสัจสี่เป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ความสำคัญของอริยสัจสี่นั้นถึงขั้นที่ว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำมาใช้วัดความเป็นชาวพุทธได้ กล่าวคือการจะเป็นชาวพุทธได้นั้น เพียงแต่การถือเอาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ หากควรที่จะเข้าใจอริยสัจสี่ด้วย เพราะอริยสัจสี่จะช่วยให้การฝึกฝนพัฒนาตนเป็นไปได้อย่างครบถ้วนและถึงที่สุดตามหลักพุทธศาสนา ความน่าสนใจประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงที่การอธิบายถึงอริยสัจสี่จากแง่มุมของฝ่ายมหายานและวัชรยาน ดังนั้นจึงมีเนื้อหาที่แตกต่างจากที่ชาวพุทธไทยเคยรับรู้มา อาทิการให้ความสำคัญกับอวิชชามากกว่าตัณหาในฐานะที่เป็นสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีการนำเอาทัศนะของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาประกอบด้วย
ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต
ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต

ทะไลลามะ / เจฟฟรี ฮ็อปกินส์ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต
คำอธิษฐานเพื่อการจากไปอย่างสุขสงบและชีวิตที่ดีกว่า

ชีวิตย่อมหมายถึงโอกาส ตราบใดที่ยังไม่ตายโอกาสก็ยังมีอยู่โอกาสที่ว่านี้หมายถึงโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีกว่า นี้เป็นความจริงไม่เฉพาะกับผู้ที่ถูกทุกข์ภัยต่างๆรุมเร้าจนหมดอาลัยตายอยากกับชีวิต เท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่อย่างน้อยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับจิตใจ มีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่า หรือหัวใจหยุดเต้น ก็ยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัว หรือกับตัวผู้ป่วยนั้นไม่เพียงจะรับรู้ได้โดยตัวผู้ป่วยเท่านั้น หากยังมีผลต่อจิตใจของเขาด้วย หากเขารับรู้ในสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลจิตใจก็พลอยเป็นกุศลไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากรับรู้สิ่งที่ไม่ดีงามจิตใจของ ผู้ป่วยอาจตกอยู่ในสภาพที่เศร้าหมองหรือตื่นตกใจได้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้คนสมัยใหม่ไม่ค่อยตระหนักและอาจถึงกับปฏิเสธ อะไรที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ในทางกายภาพก็ถือว่าไม่มีอยู่จริง จึงปฏิเสธความจริงในระดับจิตใจหรือจิตวิญญาณ

อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้น การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงไม่ได้จำกัดที่การดูแลรักษาในทางกายเท่านั้น แต่หันมาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือทางจิตใจด้วย และพบว่าผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับความตายได้อย่างสงบขึ้น

อรรถาธิบายในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับสภาวะของจิตก่อนตาย มีบางส่วนที่สอดคล้องกับหลักฐานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระยะหลัง อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของอรรถาธิบายดังกล่าวอยู่ตรงที่ได้เน้นถึงความสำคัญของสติ ปัญญา และเมตตา ซึ่งสอดรับกับหลักการของพุทธศาสนาที่เน้นการฝึกฝนตนและการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือการไม่ทิ้งหลักการฝึกฝนและพึ่งตนเอง หากยังดำเนินชีวิตตามหลักการดังกล่าวด้วย สติปัญญาและเมตตา ก็มั่นใจได้ว่าชีวิตนี้จะเป็นไปด้วยดีจนวาระสุดท้ายของชีวิต แต่หากชาติหน้ามีจริงก็ย่อมได้รับอานิสงส์จากธรรมะดังกล่าวในภพภูมิหน้าอีกประการหนึ่งด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว