ปกป้อง จันวิทย์ : 3 รายการ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม

ปกป้อง จันวิทย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 262 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เมื่อพูดถึงอาจารย์ป๋วยทีไร สิ่งที่มักจะมาควบคู่กับความนึกคิดก็คือคำว่า อุดมคติ และคำตอบต่อคำกล่าวที่ว่า “อุดมคติกินไม่ได้” หรือ “ไอ้ที่คุณทำนั่นมันเป็นอุดมคติ แต่ปฏิบัติไม่ได้” ซึ่งอาจารย์ป๋วยมักจะตอบว่า “สิ่งที่ดีนั้นปฏิบัติยาก ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ แต่สิ่งที่เลวนั้นปฏิบัติให้ง่ายสักปานใดก็ไม่มีทางดีขึ้นมาได้”หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนของอาจารย์ที่รวบรวมขึ้นโดยแยกคัดเฉพาะบทความที่มีเนื้อหาและแนวคิดทางการเมืองและจริยธรรมมานำเสนอใหม่ บทความเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึง “สันติประชาธรรม” อันเป็นหลักแห่งปรัชญาการเมืองที่อาจารย์ป๋วยยึดถือมาตลอดช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ และเป็นคำตอบต่อคำถามที่ว่า ความดีงาม ความถูกต้อง และความยุติธรรม จะดำรงอยู่ท่ามกลางการปกครองโดยคนเลว หรือท่ามกลางนโยบายอันไม่ถูกต้องชอบธรรมได้อย่างไร ซึ่งอาจารย์ป๋วยคือตัวอย่างที่ชัดเจนต่อการยึดมั่นในอุดมคติและหลักสันติประชาธรรมดังกล่าว
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ

ปกป้อง จันวิทย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 417 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในสามเล่มที่สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองได้รวบรวมขึ้น (อีกสองเล่มคือ ทัศนะว่าด้วยการศึกษา และทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการลำดับเนื้อสาระของหนังสือเล่มนี้ เชื่อว่าสามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ไม่ยากว่า เศรษฐศาสตร์คืออะไร? ใช้อย่างไร? ใช้เพื่ออะไร? ใช้ร่วมกับอะไร? และใช้เพื่อใคร?
นอกจากนี้ อาจารย์ป๋วยยังบอกถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันศึกษาวิจัย เป็นต้น ทำให้เห็นว่า สถาบันต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันอย่างไรในระบบเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งสิ่งสำคัญที่อาจารย์มิเคยลืมที่จะเน้นคือการมีจริยธรรมและความยุติธรรม การมีความเข้าใจและเห็นใจผู้เสียเปรียบในสังคม ดังที่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในงานเขียนของอาจารย์ทุกเล่มเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ยังมีความร่วมสมัยอย่างยิ่ง และสามารถหยิบยกออกมามองความเป็นไปในบ้านเมือง เพื่อช่วยกันดูแลให้สังคมเป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนาต่อไป
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา

ปกป้อง จันวิทย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 227 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

“ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้นเมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทำให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม”นี้คือปณิธานด้านการศึกษาของอาจารย์ป๋วย ซึ่งได้ถูกขยายความให้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะในแง่ปรัชญาการศึกษา จุดมุ่งหมาย วิธีการเรียนรู้และการสอนที่มุ่งประโยชน์ที่ตัวนักเรียนเป็นหลัก หรือให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มิใช่ประโยชน์ต่อประชาคมหรือความต้องการของสังคม ทั้งยังพูดถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบโครงสร้างการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การวางนโยบาย การควบคุมการบริหาร การบริหารงานบุคคล (คณาจารย์) และอื่น ๆ ได้อย่างละเอียดและครบถ้วน และเสนอมุมมองต่อปัญหาการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในบริบทของสังคมสมัยนั้น แต่สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้คือปรัชญาแนวคิดที่ยังทันสมัยอยู่มาก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว