พระประชา ปสนฺนธมฺโม : 6 รายการ
เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ
เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ

พระประชา ปสนฺนธมฺโม / อรศรี งามวิทยาพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 550 บาท, จำนวน 584 หน้า, ขนาด 18.5 x 26 ซม.

จัดพิมพ์ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ (๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙ – ๒๕๔๙)

เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา เล่มนี้ เกิดจากการสัมภาษณ์โดยพระประชา ปสนฺนธมฺโม และท่านตอบคำถามด้วยตัวของท่านเอง ขึงถือเป็น “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์องค์ท่านเอง” อันเป็นของมีค่ายิ่งนัก เพราะถ้าปราศจากการสัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ขององค์ท่านโลกก็จะไม่มี “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์” อันทรงคุณค่านี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
กล่าวได้ว่า ทานพุทธทาสภิกขุเป็นนักคิดฝ่ายพุทธที่มีอิทธิพลมากที่สุด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านยังเป็นอรรถกถาจารย์ผู้ตีความพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดการโต้แย้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย ดร.โดนัลด์ เค. สแวเรอร์ภาควิชาศาสนา วิทยาลัยสวอร์ทอร์ สหรัฐอเมริกา
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๓
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๓

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 328 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๓ : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๒
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๒

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 205 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๒ : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์ – นิวตัน

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 173 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๑ : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ

ติช นัท ฮันห์ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 85 บาท, จำนวน 126 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นจดหมายที่ท่านติช นัท ฮันห์ อาจารย์เซนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพคนสำคัญของเวียดนาม เขียนถึงกลุ่มหนุ่มสาวที่ทำงานเพื่อรับใช้สังคม เป็นเรื่องของสติและการฝึกสติให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ขณะ เพื่อสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นและลดทุกข์ของชีวิตให้น้อยลง ให้เรารู้เท่าทันภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด เป็นการประยุกต์เอาพุทธศาสนามาใช้กับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อย่างสมสมัย
อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / วิชัย โชควิวัฒน์, นพ. / เตือนใจ ดีเทศน์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 149 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ปาฐกถาประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปาฐก
พ.ศ. ๒๕๒๔ พระประชา ปสนฺนธมฺโม ปาฐก
พ.ศ. ๒๕๒๖ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ปาฐก
และ พ.ศ. ๒๕๒๘ เตือนใจ ดีเทศน์ ปาฐก

พิมพ์ครั้งที่ ๑

หนังสือรวมปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปฐมกถาของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๗ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้กำลังใจแก่คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน และเสนอตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของปาฐกบางท่าน เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวผู้ใฝ่หาสังคมอุดมคติมีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว