ประเวศ วะสี, ศ.นพ. : 4 รายการ
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๒.ฝึกฝนคมความคิด
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๒.ฝึกฝนคมความคิด

ประเวศ วะสี, ศ.นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 63 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

“ทุกอย่างมีเหตุปัจจัย และเป็นกระแสของเหตุปัจจัย ถ้าเราเข้าใจ เราจะใช้ปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาได้มากขึ้น”
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน

ประเวศ วะสี, ศ.นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 345 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและดูแลรักษาตนเอง ในเรื่องอาหารและความเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันโรค เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาตัวเองเป็นเบื้องต้น มากกว่าการ “เป็นอะไรให้ไปหาแพทย์ อย่ารักษาตัวเอง” อันเป็นทัศนคติที่ถูกสอนกันมาช้านาน
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / ประเวศ วะสี, ศ.นพ. / วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการรวมปาฐกถา ๔ ชุด ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ภิกษุผู้เป็นปูชนียบุคคลของสังคมไทย เนื้อหาของปาฐกถา ๔ ชุดคือ พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยพระไพศาล วิสาโล, การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และอริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย ดร.วีระ สมบูรณ์
ธรรมิกสังคม : ปาฐกถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระครั้งที่ ๑
ธรรมิกสังคม : ปาฐกถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระครั้งที่ ๑

ประเวศ วะสี, ศ.นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

กล่าวถึงลักษณะของธรรมิกสังคม ตามด้วยสภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ ของสังคม และสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ นั้น รวมถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน การทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบ นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษาเสียใหม่ และกล่าวถึงบทบาทของปัจเจกบุคคลว่ามีศักยภาพและสามารถทำอะไรในสังคมได้บ้าง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว