ส.ศิวรักษ์ : 6 รายการ
เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์
เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์

ส.ศิวรักษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 95 บาท, จำนวน 178 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นงานรวมข้อเขียนที่ ส.ศิวรักษ์เขียนถึงปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และไม่เคยลงตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน เพื่อรำลึกถึงรัฐบุรุษอาวุโส ในโอกาส ๖๐ ปีประชาธิปไตย อ่านทัศนะต่อปรีดีของส.ศิวรักษ์ที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
คนดีที่น่ารู้จัก
คนดีที่น่ารู้จัก

ส.ศิวรักษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ด้วยมีคนบางคนและพระบางรูปในสังคมไทยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ส.ศิวรักษ์ไม่เคยยกย่องใคร “คนดีที่น่ารู้จัก” จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงการสรรเสริญคนดีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยการมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างแก่อนุชน อาทิ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระญาณสังวร ท่านพุทธทาสภิกขุ เฟื้อ หริพิทักษ์ คนดีมักจะถูกโลกลืม หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมคนดีที่น่ารู้จักเอาไว้มากมาย ก่อนที่คนดีจริง ๆ จะต้องสูญหายไป
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์, พญ. / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 55 บาท, จำนวน 66 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอมุมมองจากการเสวนาในรายการขอคิดด้วยคน ดังหัวข้อตามชื่อหนังสือ โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระไพศาล วิสาโล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์, พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (ดำเนินรายการ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นทัศนคติหรือท่าทีต่อชีวิตและความตายของคนสมัยก่อนที่ต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือสมัยก่อนผู้คนมักใกล้ชิดกับทั้งการเกิดและการตายจนเห็นว่าเป็นความธรรมดาสามัญ และเชื่อว่าความตายไม่สิ้นสูญ แต่ปัจจุบันกลับดูคล้ายว่าชีวิตและความตายถูกแยกจากกันอย่างเด็ดขาด กลายเป็นว่าชีวิตคือความเบิกบาน และความตายคือสิ่งน่ากลัว ฉะนั้นผู้คนจึงดิ้นรนเพื่อหนีจากความตายเท่าที่เครื่องมือแพทย์สมัยใหม่จะช่วยได้ แต่ก็เป็นเพียงการเหนี่ยวรั้งทางกายภาพเท่านั้น และแม้สมัยนี้เราจะได้รู้เห็นความตายจากทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อต่าง ๆ ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการรับรู้แบบแบ่งแยก มิได้เข้าสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง ทั้งระบบบริโภคนิยมเองก็เป็นตัวทำให้คนยิ่งเดินห่างจากความตายมากยิ่งขึ้น เช่นนี้แล้ว เมื่อถึงคราที่ต้องเผชิญหน้าความตาย เราจะทำอย่างไรให้จิตภาวะขณะนั้นเกิดความสงบและน้อมรับโดยดุษณี หนทางแบบพุทธจึงเป็นทางออกหนึ่งที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / ประเวศ วะสี, ศ.นพ. / วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการรวมปาฐกถา ๔ ชุด ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ภิกษุผู้เป็นปูชนียบุคคลของสังคมไทย เนื้อหาของปาฐกถา ๔ ชุดคือ พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยพระไพศาล วิสาโล, การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และอริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย ดร.วีระ สมบูรณ์
อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย
อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย

ส.ศิวรักษ์ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากการบันทึกเทปโทรทัศน์วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ รายการ “ผ่าทางตัน” ตอน อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย ซึ่งมีผู้ร่วมรายการคือ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และอาจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ดำเนินรายการโดยอาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ออกอากาศวันที่ ๑๗ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทางยูบีซี (ช่อง ๗) ช่องข่าว ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของอาจารย์ป๋วย อะไรทำให้อาจารย์ป๋วยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่างจากคนอื่น อาจารย์ป๋วยถูกเลี้ยงดูเติบโตมาท่ามกลางสภาวะแวดล้อมอย่างไร ผู้หญิงรอบข้างอาจารย์มีบทบาทต่อวิธีคิดของอาจารย์ป๋วยมากน้อยแค่ไหน หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวังและบทเรียน
๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวังและบทเรียน

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / มธก.๑๘๙
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือรวมข้อเขียนสำคัญในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้แก่ “เขียนไว้ให้ปรากฏ : ความทรงจำในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙” โดย มธก.๑๘๙, “อนุสติจาก ๖ ตุลา : ความชั่วร้าย ความตาย และชัยชนะ” โดยพระไพศาล วิสาโล และ “บทเรียนจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” โดย ส.ศิวรักษ์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว