อรศรี งามวิทยาพงศ์ : 4 รายการ
เกร็ดธรรมะจากเกร็ดชีวิตของพุทธทาสภิกขุ จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด
เกร็ดธรรมะจากเกร็ดชีวิตของพุทธทาสภิกขุ จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด

อรศรี งามวิทยาพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 60 บาท, จำนวน 68 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเกร็ดธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสและมุมมองของผู้ใกล้ชิด ซึ่งจากคำบอกเล่าโดยอาจารย์โพธิ์ ท่านสิงห์ทอง ท่านพรเทพ และท่านอื่น ๆ ได้ถ่ายทอดให้เห็นเกร็ดธรรมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากคำสั่งสอนของท่าน ซึ่งมักจะอยู่ในชีวิตธรรมดา ๆ อันเรียบง่าย บางครั้งเป็นเรื่องของสติและปัญญาที่ท่านแสดงให้เห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้คนที่ใกล้ชิดได้เรียนรู้ตามกันไป
เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ
เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ

พระประชา ปสนฺนธมฺโม / อรศรี งามวิทยาพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 550 บาท, จำนวน 584 หน้า, ขนาด 18.5 x 26 ซม.

จัดพิมพ์ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ (๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙ – ๒๕๔๙)

เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา เล่มนี้ เกิดจากการสัมภาษณ์โดยพระประชา ปสนฺนธมฺโม และท่านตอบคำถามด้วยตัวของท่านเอง ขึงถือเป็น “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์องค์ท่านเอง” อันเป็นของมีค่ายิ่งนัก เพราะถ้าปราศจากการสัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ขององค์ท่านโลกก็จะไม่มี “พุทธทาสประวัติจากโอษฐ์” อันทรงคุณค่านี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
กล่าวได้ว่า ทานพุทธทาสภิกขุเป็นนักคิดฝ่ายพุทธที่มีอิทธิพลมากที่สุด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านยังเป็นอรรถกถาจารย์ผู้ตีความพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดการโต้แย้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย ดร.โดนัลด์ เค. สแวเรอร์ภาควิชาศาสนา วิทยาลัยสวอร์ทอร์ สหรัฐอเมริกา
ธรรมะและพระดีที่คนไทยควรรู้จัก
ธรรมะและพระดีที่คนไทยควรรู้จัก

อรศรี งามวิทยาพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

สื่อรวมพลังสังคมเพื่อต่อต้านการก่อการเท็จด้วยอำนาจเงิน หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อรวมพลังของคนในสังคมที่จะนำเสนอความจริงเกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระธรรมปิฎก ที่เป็นข้อเท็จจริงอันพิสูจน์ยืนยันได้ทุกบรรทัด พร้อมกับผลงานธรรมะร่วมสมัยของท่าน ๓ เรื่องคือ หลุมดักมนุษย์, ธรรมะตรวจใจและธรรมะตรวจนิสัย ที่นำมาเสนอในรูปแบบของภาพวาดและการ์ตูน โดยเน้นใช้ภาษาและรูปแบบที่อ่านง่าย เพื่อให้เยาวชน ประชาชน พระภิกษุสามเณรในเมืองและในชนบท ได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์
มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม
มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม

พระไพศาล วิสาโล / อรศรี งามวิทยาพงศ์ / สมเกียรติ มีธรรม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 75 บาท, จำนวน 108 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความซึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน คอลัมน์มองอย่างพุทธ กว่า ๗๐ บทความ และคัดสรรให้เหลือเพียง ๒๑ บทความ เพื่อนำเสนอมุมมองและท่าทีของพุทธศาสนาต่อชีวิตและสังคม ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม มิใช่การมองชีวิตอย่างเป็นส่วน ๆ เช่นที่โลกสมัยใหม่กำลังเป็นอยู่“มองอย่างพุทธ” คือการนำเอาวิธีคิด วิธีมองโลก มองชีวิตของพุทธศาสนามาเข้าประยุกต์ใช้อย่างเป็นปกติในชีวิต และเข้าใจอุบัติการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “อิทัปปัจจยตา” เนื้อหาหนังสือจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค แต่ละภาคมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ภาคแรก มองชีวิต พินิจโลก เป็นมุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิตและโลก (สังคมและธรรมชาติ) โดยผ่านสถานการณ์ใกล้ตัว ภาคที่สอง เปิดม่านธรรม เริ่มแง้มมองเข้าไปในหลักธรรมคำสอนที่แท้ของพุทธศาสนาและตั้งคำถามต่อความเป็นไปว่า สิ่งที่ขาดหายไปในการสอนศีลธรรมคืออะไร พิธีกรรมยังมีประโยชน์อยู่อีกหรือไม่ การพิจารณาเรื่องศีลแค่ชั้นเดียวเพียงพอหรือเปล่าสำหรับสังคมทุกวันนี้ รวมถึงการทำความเข้าใจว่าทำไมพุทธศาสนาในเมืองไทยมีแนวโน้มที่จะกลมกลืนไปกับลัทธิบริโภคนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนภาคที่สาม ใส่ใจคณะสงฆ์ นำเสนอมุมมองและความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตต่อเรื่องคณะสงฆ์ ภิกษุณี พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และอื่น ๆ
มองอย่างพุทธ จึงมิใช่จะมุ่งเน้นเพียงเรื่องการมองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการประพฤติกาย วาจา และใจให้สอดคล้องกับความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างพุทธด้วย

*เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) เป็นองค์กรประสานงานภาคประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยมีองค์กรเครือข่าย คือ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเด็ก เสมสิกขาลัย กลุ่มเสขิยธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว