ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน : 1 รายการ
ความจริงสี่ประการ : คำสอนพื้นฐานในพุทธศาสนา
ความจริงสี่ประการ : คำสอนพื้นฐานในพุทธศาสนา

ทะไลลามะ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 135 บาท, จำนวน 141 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

อริยสัจสี่เป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ความสำคัญของอริยสัจสี่นั้นถึงขั้นที่ว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำมาใช้วัดความเป็นชาวพุทธได้ กล่าวคือการจะเป็นชาวพุทธได้นั้น เพียงแต่การถือเอาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ หากควรที่จะเข้าใจอริยสัจสี่ด้วย เพราะอริยสัจสี่จะช่วยให้การฝึกฝนพัฒนาตนเป็นไปได้อย่างครบถ้วนและถึงที่สุดตามหลักพุทธศาสนา ความน่าสนใจประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงที่การอธิบายถึงอริยสัจสี่จากแง่มุมของฝ่ายมหายานและวัชรยาน ดังนั้นจึงมีเนื้อหาที่แตกต่างจากที่ชาวพุทธไทยเคยรับรู้มา อาทิการให้ความสำคัญกับอวิชชามากกว่าตัณหาในฐานะที่เป็นสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีการนำเอาทัศนะของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาประกอบด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว