สมเกียรติ มีธรรม : 1 รายการ
มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม
มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม

พระไพศาล วิสาโล / อรศรี งามวิทยาพงศ์ / สมเกียรติ มีธรรม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 75 บาท, จำนวน 108 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความซึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน คอลัมน์มองอย่างพุทธ กว่า ๗๐ บทความ และคัดสรรให้เหลือเพียง ๒๑ บทความ เพื่อนำเสนอมุมมองและท่าทีของพุทธศาสนาต่อชีวิตและสังคม ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม มิใช่การมองชีวิตอย่างเป็นส่วน ๆ เช่นที่โลกสมัยใหม่กำลังเป็นอยู่“มองอย่างพุทธ” คือการนำเอาวิธีคิด วิธีมองโลก มองชีวิตของพุทธศาสนามาเข้าประยุกต์ใช้อย่างเป็นปกติในชีวิต และเข้าใจอุบัติการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “อิทัปปัจจยตา” เนื้อหาหนังสือจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค แต่ละภาคมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ภาคแรก มองชีวิต พินิจโลก เป็นมุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิตและโลก (สังคมและธรรมชาติ) โดยผ่านสถานการณ์ใกล้ตัว ภาคที่สอง เปิดม่านธรรม เริ่มแง้มมองเข้าไปในหลักธรรมคำสอนที่แท้ของพุทธศาสนาและตั้งคำถามต่อความเป็นไปว่า สิ่งที่ขาดหายไปในการสอนศีลธรรมคืออะไร พิธีกรรมยังมีประโยชน์อยู่อีกหรือไม่ การพิจารณาเรื่องศีลแค่ชั้นเดียวเพียงพอหรือเปล่าสำหรับสังคมทุกวันนี้ รวมถึงการทำความเข้าใจว่าทำไมพุทธศาสนาในเมืองไทยมีแนวโน้มที่จะกลมกลืนไปกับลัทธิบริโภคนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนภาคที่สาม ใส่ใจคณะสงฆ์ นำเสนอมุมมองและความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตต่อเรื่องคณะสงฆ์ ภิกษุณี พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และอื่น ๆ
มองอย่างพุทธ จึงมิใช่จะมุ่งเน้นเพียงเรื่องการมองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการประพฤติกาย วาจา และใจให้สอดคล้องกับความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างพุทธด้วย

*เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) เป็นองค์กรประสานงานภาคประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยมีองค์กรเครือข่าย คือ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเด็ก เสมสิกขาลัย กลุ่มเสขิยธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว