วีระ สมบูรณ์, ดร. : 4 รายการ
ความไม่รู้ไร้พรมแดน
ความไม่รู้ไร้พรมแดน

วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ภาคแรกของหนังสือเป็นการรวมบทความสั้น ๆ จาก The Earth 2000 ที่สะท้อนความลุ่มลึกของผู้เขียนต่อสังคมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกานุวัตร สารสนเทศ หรือนิเวศวิทยา ส่วนภาคหลังจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นการก่อรูปทางความคิดในฐานะนักวิชาการปรัชญาการเมืองที่ชี้ให้เห็นรอยเท้าของปราชญ์ในอดีต และนักคิดปัจจุบันอย่างมาร์กซ์กับดาร์วิน หรือจอห์น รัสกิน อย่าง
โดดเด่นและลุ่มลึก
ตำนานโศลกแห่งคีตยาน
ตำนานโศลกแห่งคีตยาน

วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การพัฒนาจิตวิญญาณในปัจจุบันได้ถูกปรับให้เข้ากับวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ของคนทั่วไป เพื่อทำให้ทุกกิจกรรมของชีวิตกลายเป็นหนทางสู่การพัฒนาจิตใจ ศิลปะทั้งปวงจึงเป็นช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงสัจธรรมได้เช่นกัน หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบใหม่ของการเข้าสู่มิติด้านในโดยผ่านคีตยาน ซึ่งเป็นศิลปะหนึ่งที่อาศัยดนตรีเป็นยานในการกล่อมเกลาจิตใจของทั้งผู้เล่นผู้ฟังให้เข้าถึงสภาวะบางอย่างได้ ท่วงทำนองของดนตรีตลอดจนโศลกต่าง ๆ เป็นเสมือนสิ่งที่เชื่อมที่ว่างภายในหัวใจของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำให้ความรู้สึก ณ ที่ว่างนั้นทุเลาจางคลายลง จนกลายเป็นตัวแทนของไมตรี ความรัก ความเอื้อเฟื้อ และก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / ประเวศ วะสี, ศ.นพ. / วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการรวมปาฐกถา ๔ ชุด ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ภิกษุผู้เป็นปูชนียบุคคลของสังคมไทย เนื้อหาของปาฐกถา ๔ ชุดคือ พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยพระไพศาล วิสาโล, การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และอริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย ดร.วีระ สมบูรณ์
อริยวินัยสำหรับคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ (มีฉบับภาษาไทยและอังกฤษ)
อริยวินัยสำหรับคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ (มีฉบับภาษาไทยและอังกฤษ)

วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ถ้าหากจะพูดถึงอริยวินัยในสภาวะปัจจุบัน เราต้องมีความเข้าใจดังนี้ก่อนในเบื้องต้นว่า วินัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงข้อกำหนดตายตัว แต่เป็นแบบแผนเป็นวัฒนธรรมที่สามารถปรับความหมาย สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดแนวคิดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง และในยุคที่ซับซ้อนจนเกินพิกัด วิถีที่เหมาะสมหรือยุติธรรมนี้หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย วีระ สมบูรณ์ ให้คำอธิบายความหมายของอริยวินัย ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับวิถีชีวิตของคนทุกสมัยไว้ในหนังสือเล่มนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว