รุ่งกานต์ ชัยมงคล : 1 รายการ
การสื่อสารทางธุรกิจ
การสื่อสารทางธุรกิจ

Harvard Business Essentials / รุ่งกานต์ ชัยมงคล / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 233 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในการโน้มน้าวจิตใจและสร้างผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมในการสื่อสารให้บรรลุประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ การนำเสนองานและการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว โดยเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย

>>การเลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล
>>การเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล
>>วิธีการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
>>วิธีการร่างข้อมูลหรือแผนโครงการต่างๆ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว