Kellogg School of Management : 5 รายการ
Kellogg on Branding การสร้างแบรนด์ของ Kellogg
Kellogg on Branding การสร้างแบรนด์ของ Kellogg

Kellogg School of Management / ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 543 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คัมภีร์ด้านการสร้างแบรนด์เล่มนี้ถือเป็นคู่มือสำคัญสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก รวมถึงนักปฏิบัติและผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการสร้างแบรนด์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน ซึ่งสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ , การวางตำแหน่งแบรนด์ ,การออกแบบแบรนด์ , กลยุทธ์สำหรับการสร้างและยกระดับแบรนด์ , การนำกลยุทธ์มาใช้ในการดำเนินงานและ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์จากผู้บริหารระดับสูง คุณจะสามารถทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ได้โดยง่ายแม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน
Kellogg on Marketing การบริหารการตลาดของ Kellogg
Kellogg on Marketing การบริหารการตลาดของ Kellogg

Kellogg School of Management / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 650 บาท, จำนวน 738 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ตำราของ Kellogg School of Management, Northwestern University เล่มนี้ได้นำเสนอทั้งแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและวิธีการที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติ ที่ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดหลายๆ ท่าน รวมทั้ง Professor Philip Kotler, Ph. D. เป็นผู้สะท้อนมุมมองออกมาสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ทางการตลาดต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผล

หนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์พื้นฐานที่มีทั้งตัวอย่างของหลักการและประสบการณ์รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การบริหารการตลาดของ Kellogg เล่มนี้เป็นตำราที่ Kellogg ใช้ประกอบหลักสูตร Marketing Managment ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้นำทีมงาน และที่ปรึกษาทางการตลาดรวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาขั้นสูงที่มุ่งหวังความสำเร็จในวิชาชีพและกิจการงานด้านการตลาดได้อย่างบูรณาการ
Kellogg on Integrated Marketing การตลาดแบบบูรณาการของ Kellogg
Kellogg on Integrated Marketing การตลาดแบบบูรณาการของ Kellogg

Kellogg School of Management / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 535 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การตลาดแบบบูรณาการของ Kellogg เป็นการสร้างความแตกต่างในข้อเสนอสินค้า และผสมผสานเอาการบริหารตราสินค้าแบบมวลชนเข้ากับการตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์ตัวต่อตัว โดยนอกจากจะเจาะลึกในทางทฤษฎีแล้ว ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย ควบคู่ไปกับมุมมอง และการรับรู้ของลูกค้า อันเป็นที่มาของกระบวนการทางการตลาดที่มีประสิทธิผลสูงสุด
Kellogg on China เจาะตลาดจีน
Kellogg on China เจาะตลาดจีน

Kellogg School of Management / วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 332 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่มีต่อสภาวะของตลาดในประเทศจีน และต่อภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศที่เกิดจากการเข้าเป็นสมาชิก WTO ตลอดจนสรุปความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีน “Kellogg on China” ได้ให้ข้อมูลเชิงลึก และกลยุทธ์สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดที่กำลังพัฒนาของประเทศจีนอย่างยั่งยืน

“มีคนจำนวนน้อยนักที่เข้าใจประเทศจีนและการทำธุรกิจในประเทศจีนอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าใจประเทศจีนอย่างแท้จริง “Kellogg on China” คือแหล่งข้อมูลที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนนานแล้ว หรือเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน ทุกคนจะเห็นด้วยว่าหนังสือเล่มนี้ให้แผนงานสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนอย่างประสบความสำเร็จที่กระชับและเข้าใจง่าย”
Kellogg on Strategy สุดยอดกลยุทธ์
Kellogg on Strategy สุดยอดกลยุทธ์

Kellogg School of Management / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 371 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คัมภีร์ทางด้านกลยุทธ์เล่มนี้ถือเป็นคู่มือที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติและนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่จะช่วยสร้างสร้างพื้นฐานความเข้าใจต่อการวิเคราะห์และการเลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สภาวะ
การแข่งขันและสภาพแวดล้อมทั้งปวง อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล สาระสำคัญในเล่มประกอบด้วย

>>การประเมินค่าศักยภาพความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
>>การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามในอุตสาหกรรมของคุณ
>>การรับมือกับกลยุทธ์ของคู่แข่งขันและการกำหนดราคา
>>การเจาะและบุกยึดตลาดใหม่
>>การกำหนดตำแหน่งและสถานภาพขององค์กรที่จะเผชิญกับการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว