Harvard Business Essentials : 18 รายการ
การตัดสินใจทางธุรกิจ Decision Making
การตัดสินใจทางธุรกิจ Decision Making

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 246 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ความสำเร็จของผู้บริหารเป็นผลมาจาการความสามารถในการตัดสิน การตัดสินใจที่ชาญฉลาดนั้นอาจนำคุณและองค์กรมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ ในขณะที่การตัดสินใจที่ผิดพลาดก็อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่มาขัดขวางการปฏิบัติงานของคุณและองค์กรหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและนำเสนอ 5 กระบวนการตัดสินใจอันทรงประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงทักษะการตัดสินใจของคุณ และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์อันเลวร้ายในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

>>เทคนิคการตัดสินใจอันทรงประสิทธิผล
>>วิธีคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
>>การลดความเสี่ยง
>>การเลือก “ทางเลือก” ที่ดีที่สุด
การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management
การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management

Harvard Business Essentials / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 243 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หัวใจสำคัญของการจัดการอยู่ที่การได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารคนให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ องค์กรของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ
ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานและบุคคลกรของคุณ เพราะยิ่งพวกเขามีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ องค์กรของคุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญมีดังนี้

>>เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
>>เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิงานได้ดี
>>เรียนรู้วิธีเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
>>เรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน
การสอนงานและให้คำปรึกษาดูแล
การสอนงานและให้คำปรึกษาดูแล

Harvard Business Essentials / กมลวรรณ รามเดชะ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 222 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากร แล้วจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล ? การพัฒนาทักษะในฐานะของผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษานั้นจะช่วยคุณแก้ปัญหาการดำเนินงานที่มีอยู่ และยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงประโยชน์จากการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล รวมทั้งรู้ลำดับขั้นตอนของการสอนและการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

>>การปรับปรุงทักษะหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
>>การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการสอนงาน
>>การวางแผนและการเตรียมการสอนงาน
>>เส้นแบ่งระหว่างการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

Harvard Business Essentials / ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 254 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

เพราะการจ้างงานและการรักษาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาหลักการปฏิบัติและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการจ้างงานและการรักษาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย

>>5 ขั้นตอนเพื่อการจ้างงานที่ทรงประสิทธิผล ตั้งแต่การพิจารณาความต้องการบุคลากร การสัมภาษณ์งาน ไปจนถึงการตกลงเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสม
>>วิธีหลีกเลี่ยงและลดความเหนื่อยล้าของพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก
>>วิธีรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้คงอยู่กับองค์กร
>>การจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงานซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและการรักษาพนักงาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการนวัตกรรม

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 247 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แต่ถึงกระนั้นผู้บริหารมากมายก็ล้มเหลวที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมในองค์กรที่กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงบทบาทของผู้บริหารในการจุดประกายความสร้างสรรค์ในองค์กร และสิ่งที่ผู้บริหารและผู้นำจำเป็นต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย

•การก่อเกิดความคิดใหม่ และการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส
•การประเมินคุณค่าของความคิด และการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
•วิธีการกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
•การสร้างวัฒนธรมที่เปิดรับนวัตกรรม
•สิ่งที่ผู้นำต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Harvard Business Essentials / ภักดี เมฆจำเริญ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านให้ได้อย่างราบรื่นนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากยิ่งในทุกๆ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อแนะนำและเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมทั้งความเปลี่ยนแปลงระดับความตึงเครียด และแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นได้ โดยผู้บริหารจะได้เรียนรู้สิ่งต่างดังต่อไปนี้

•การตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลง
•การนำขั้นตอนที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้
•การรับมือกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน และช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิผล
•การคงความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ

Harvard Business Essentials / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 254 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติแล้ว การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารงานที่ดี และยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร การบริหารที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากขึ้นเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ด้วยสาระเนื้อหา อาทิเช่น

>>กระบวนการบริหารโครงการ
>>การจูงใจทีมงานโครงการ
>>การจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ
>>การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามงบประมาณ
การบริหารจัดการเวลา
การบริหารจัดการเวลา

Harvard Business Essentials / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 238 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ผู้บริหารมักจะสูญเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าร่วมประชุม การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการจัดการกับปัญหาสารพันที่เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังตั้งใจทำงานให้แล้วเสร็จ และสุดท้ายบรรดาผู้บริหารเหล่านี้ก็ไม่เคยมีเวลาเพียงพอสำหรับทำงานของตนเลย หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเวลาของพวกเขาได้อย่างมีผลิตภาพ และมีประสิทธิผลที่สูงขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยผู้บริหารจะได้เรียนรู้สึ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
- นำเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำหนดตารางการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดการไม่ให้มีงานอัดแน่นเกินไป และกำจัดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
- หลีกเลี่ยงภาวะการมีเวลาไม่เพียงพอ ด้วยการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
การเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรอง

Harvard Business Essentials / ไพโรจน์ บาลัน, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 240 บาท, จำนวน 221 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็นพันธมิตรที่ซับซ้อนระหว่างสององค์กร หรือสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กำลังทำสงครามกัน

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน ข้อแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการเจรจาต่อรอง และทำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมได้ อาทิเช่น

- การเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อมก่อนทำการเจรจาต่อรอง
- การขจัดอุปสรรคต่างๆในการเจรจาต่อรอง
- ทักษะและยุทธวิธีที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
- การวิเคราะห์คู่เจรจา
กลวิธีปกครองคน
กลวิธีปกครองคน

Harvard Business Essentials / เจษฎา ทรงมิตร / ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 236 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ในทุกสังคม และองค์กรของเรา โดยแท้จริงแล้วนั้น ขับเคลื่อน ได้ด้วยความช่วยเหลือของอำนาจ อิทธิพล และการจูงใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน การที่เราจะเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการได้มาซึ่งอำนาจ อิทธิพลและการจูงใจ ภายใต้การใช้มันได้อย่างชาญฉลาด เพื่อผลักดันให้ผู้อื่นดำเนินงานได้ผลตามที่เราคาดหวัง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดที่สำคัญทั้ง 3 นี้ พร้อมทั้งอธิบายข้อแนะนำในทางปฎิบัติว่า คุณจะสามารถนำพวกมันไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร อาทิเช่น

- การเชื่อมต่อกับแหล่งอำนาจที่จะช่วยผลักดันให้งานของคุณประสบความสำเร็จ
- การขยายขอบเขตอิทธิพลในองค์กร
- การใช้กลยุทธ์การจูงใจ เพื่อเอาชนะความคิดและจิตใจผู้อื่น
- การนำเสนอที่ดึงดูดใจ
คัมภีร์นักการตลาด
คัมภีร์นักการตลาด

Harvard Business Essentials / ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 466 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งฝ่ายวิศวกรรม หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญและเครื่องมือชั้นยอดที่เหมาะสำหรับปฏิบัติงานจริงของทุกๆคน ในการช่วยกัน เพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้าด้วยการ

- สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดที่มีประสิทธิผล
- สร้างตราสินค้าและความแตกต่างจากคู่แข่ง
- กำหนดรูปแบบของราคาและเจาะลึกการตลาด
- สร้างส่วนแบ่งตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ

Harvard Business Essentials / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 317 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการอธิบายถึง ทฤษฎี และข้อมูลด้านการเงินในเชิงประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และการพยากรณ์อนาคต โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย การอ่านและการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงบการเงิน การดำเนินการทางด้านกานัดหาเงินเพื่อการเติบโต การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ควบคู่กับมูลค่าตมมเวลา การประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า และการตัดสินใจลงทุนจากภายใน และภายนอก
การจัดการภาวะวิกฤติ
การจัดการภาวะวิกฤติ

Harvard Business Essentials / ไพโรจน์ บาลัน, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 194 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ภาวะวิกฤติคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์กรในบางกรณีอาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรได้ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมตัวรับมือกับภาวะวิกฤติและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป แต่ในความเป็นจริง มีเพียงผู้บริหารขององค์กรจำนวนน้อยมากที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างจริงจังเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขและรับมือภาวะวิกฤติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

•การเตรียมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤติ
•รู้ตัวเมื่อภาวะวิกฤติมาเยือน
•การวางแผนการเพื่อเตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤติที่มาเยือน
•เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเพื่อเตรียมรับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การสื่อสารทางธุรกิจ
การสื่อสารทางธุรกิจ

Harvard Business Essentials / รุ่งกานต์ ชัยมงคล / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 233 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในการโน้มน้าวจิตใจและสร้างผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมในการสื่อสารให้บรรลุประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ การนำเสนองานและการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว โดยเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย

>>การเลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล
>>การเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล
>>วิธีการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
>>วิธีการร่างข้อมูลหรือแผนโครงการต่างๆ
คัมภีร์เจ้าของกิจการ Entrepreneur's Toolkit
คัมภีร์เจ้าของกิจการ Entrepreneur's Toolkit

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 365 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทุกคน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวเองว่า คุณเป็นคนประเภทที่เหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ ? จนกระทั่งถึงคำตอบที่ว่า คุณจะทำเงินจากธุรกิจส่วนตัวได้อย่างไร ? โดยสาระของหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การประเมินรูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งอธิบายการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อวางแผนการทำงานและการจัดหาเงินทุน และการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญเติบโตและรุ่งเรือง ซึ่งจะช่วยตอบคำถามทุกข้อในการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของคุณได้อย่างชัดเจน
การบริหารจัดการทีมงาน
การบริหารจัดการทีมงาน

Harvard Business Essentials / สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 276 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

>>คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ?
>>คุณตระหนักถึงคุณลักษณะของทีมที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ?
>>ภารกิจของทีมควรจะสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรโดยรวมอย่างไร ?
>>คุณเข้าใจบทบาทของผู้นำทีม สมาชิก และผู้สนับสนุนทีมในการนำทีมก้าวไปสู่เป้าหมายหรือไม่ ?
>>คุณสมบัติอะไรที่คุณควรพิจารณาในการคัดเลือกสมาชิก ?

คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของหนังสือเล่มนี้ เพราะท่านจะได้พบกับคำแนะนำที่จะอธิบายให้ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ด้วยการอธิบายถึงคุณสมบัติซึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีเอาไว้อย่างครบถ้วน
กลยุทธ์ Creating and Implementing Strategy
กลยุทธ์ Creating and Implementing Strategy

Harvard Business Essentials / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 236 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “การทำสิ่งที่ถูกต้อง (doing the right thing)” และเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ ส่วนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “การทำสิ่งที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง (doing thing right)” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการในระดับรองลงมาจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เนื่องจากกลยุทธ์แม้จะยอดเยี่ยมเพียงใดก็จะไร้คุณค่าไปทันที หากบุคลากรไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
คัมภีร์ผู้จัดการ Manager's Toolkit
คัมภีร์ผู้จัดการ Manager's Toolkit

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 380 บาท, จำนวน 468 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ไม่ว่าคุณจะใหม่ต่อตำแหน่งทางการบริหาร หรือผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชน หนังสือ “คัมภีร์ผู้จัดการ” เล่มนี้ สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็น 13 ประการ ซึ่งผู้จัดการที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องมี โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอสาระสำคัญไว้ 3 ส่วนดังต่อไปนี้

>>อะไรคือทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างรากฐานของผู้จัดการที่มีสมรรถนะสูง ?
>>อธิบายถึงทักษะด้านการบริหารจัดการที่ผู้จัดการควรมี !
>>เครื่องมือทางการเงินบางอย่างที่ผู้จัดการควรเข้าใจ และเรียนรู้ !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว