วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, รศ.ดร. : 1 รายการ
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, รศ.ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 276 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือ "หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ" เล่มนี้ อธิบายแนวคิด ความสำคัญ และความจำเป็น ของขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้กระบวนการการบริหารสมัยใหม่ "PAMS-POSDCoRB" ที่มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมเรื่องการบริหารภาครัฐมากที่สุด

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความกระชับ ชัดเจน พร้อมมีตารางประกอบคำอธิบาย และมีแผนภาพนำเสนออยู่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถประยุกต์กับการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว