วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ : 10 รายการ
คัมภีร์นักนวัตกรรม
คัมภีร์นักนวัตกรรม

Harvard Business School Press / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 368 หน้า

โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ…นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ!

คัมภีร์นักนวัตกรรม เป็นหนึ่งในหนังสือชุด Harvard Business Essentials ที่ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาและการผลักดันนวัตกรรมไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นทำจากการความรู้จักนวัตกรรม เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ตลอดจนพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจำหน่ายในตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์
วิธีจัดทำแผนธุรกิจ
วิธีจัดทำแผนธุรกิจ

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 176 หน้า

การจัดทำแผนธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คุณคิด !

เพราะแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกองค์กร หนังสือ วิธีจัดทำแผนธุรกิจ เล่มนี้ จึงเป็นเสมือนคู่มือประจำตัวสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรทุกคน ที่จำเป็นต้องใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ของ อาจารย์วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ในการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้แก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ SMEs มากมายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
CSR Corporate Responsibility
CSR Corporate Responsibility

C.K Prahalad / Allen Hammond / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 302 หน้า

ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อใคร และเพื่ออะไร? และเหตุใดองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่อง?
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ Knowledge Management

Peter F. Drucker / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 296 หน้า

ในภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ความรู้ถือเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเพียงอย่างเดียวขององค์กร
การบริหารการขาย Sale and Selling
การบริหารการขาย Sale and Selling

Diane Ledingham / Mark Kovac / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 262 หน้า

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอด
การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management
การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management

Tamara J. Erickson / Lynda Gratton / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 260 หน้า

สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเข้ามาทำงาน คือการรักษาพวกเขาเอาไว้กับองค์กรให้นานที่สุด
ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้!
ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้!

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 170 หน้า

อยากเป็นเจ้าของกิจการ?
ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้!
พบหลัการและวิธีการแสวงหาโอกาส
การคัดเลือกธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด
และก้าวสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ
เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของธุรกิจที่คุณต้องการลงทุน
รวมถึงการเลือกสุดยอดทำเล และหัวใจสำคัญ...วินัย 16 ประการสำหรับเจ้าของธุรกิจ
อย่าเพิ่งลงมือทำธุรกิจ ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้!
บทบาท HR ในโลก KM (Managing for Knowledge HR's Strategic Role)
บทบาท HR ในโลก KM (Managing for Knowledge HR's Strategic Role)

Christina Evans / นิพัฒน์ ภัทรธิติ / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 516 หน้า

การยกระดับความรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ถือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของทุกองค์กร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จึงต้องเป็นทั้งนักบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านทุนมนุษย์ ควบคู่กับการจัดการความรู้ที่พร้อมจะเป็นคู่คิดให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง แทนที่จะเป็นเพียงการเก็บรวบรวมความรู้อย่างที่เคยปฏิบัติกันมา นักทรัพยากรบุคคลจะต้องกำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากองค์ความรู้ให้แก่องค์กร อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักทรัพยากรบุคคลที่ต้องการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน !
ฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Intelligence)
ฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Intelligence)

Karen Berman / Joe Knight / John Case / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 356 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

หนังสือเล่มนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงหลักการพื้นฐาน ในด้านการเงินด้วยมุมมองที่ต่างออกไป หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอบทเรียนต่างๆ ที่ง่ายต่อการอ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในทันที แต่ผู้เขียนยังได้พาผู้อ่านไปดูเบื้องหลังของตัวเลขนั้นๆ โดยแสดงให้เห็นว่าตัวเลขต่างๆ มีที่มาอย่างไร และช่วยให้คุณตระหนักและเข้าใจตัวเลขดังกล่าว รวมทั้งช่วยให้คุณตั้งคำถาม หรือแก้ไขความผิดปกติเมื่อถึงคราวจำเป็น และยังช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการเป็นผู้จัดการที่ดียิ่งขึ้น
จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์
จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์

Howard Gardner / เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 226 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ในอนาคตอันใกล้นี้ "จิตทั้ง 5" จะกลายเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดสำหรับคุณ!

ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสู่ความเป็นอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ หรือพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ได้กล่าวถึง “จิต 5ประการ” อันได้แก่ จิตชำนาญการ (Disciplinary Mind), จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind), จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind), จิตเคารพ (Respectful Mind), และจิตจริยธรรม (Ethical Mind) ว่า “จิตทั้ง 5 รูปแบบ” นั้น เป็นจิตที่ทอดผ่านห้วงแห่งความรู้คิด และความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะช่วยในการดำรงชีวิตและการทำงาน และจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จทั้งในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจทุกสายอาชีพ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาจิตทั้ง 5 ประการนี้อย่างได้ผล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว