Lawrence G. Hrebiniak : 1 รายการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์
ขับเคลื่อนกลยุทธ์

Lawrence G. Hrebiniak / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 574 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือ “ขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Making Strategy Work)” ได้นำเสนอตัวแบบกระบวนการที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเป็นระบบซึ่งได้รวมเอาทุก ๆ ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ การบูรณาการกลยุทธ์ระยะยาวเข้ากับการปฏิบัติการระยะสั้น , การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ,การสร้างความมั่นใจว่าจะเกิดการประสานงานที่แข็งแกร่ง ทั้งจากระดับบน ระดับล่างและแนวข้าง , การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการจูงใจ ,การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินกลยุทธ์ ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอกรณีตัวอย่างในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ประสบผลสำเร็จไว้อย่างน่าสนใจ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว