George S. Day : 1 รายการ
มองรอบด้าน
มองรอบด้าน

George S. Day / Paul J.H. Schoemaker / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 344 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คุณกำลังเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบธุรกิจของคุณหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็กำลังทำให้บริษัทของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง! หนังสือ “มองรอบด้าน (Peripheral Vision)” เล่มนี้จะทำให้คุณมีความรู้ทางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น และกระตุ้นให้คุณมองสิ่งที่นอกเหนือไปจากกรอบการอ้างอิงในปัจจุบันของคุณ นอกจกนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึง “การมองรอบด้าน” นั้นจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณได้บ้าง และยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถสร้างผลกำไรที่สูงกว่าคู่แข่งของคุณที่ยังจับทางไม่ถูก เป็นหนังสือที่ผู้บริหารและนักวางกลยุทธ์ทุกคนต้องอ่าน!
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว