จักร ติงศภัทย์, ดร. : 6 รายการ
การวิเคราะห์ต้นทุน บนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา (Time-Driven Activity-Based Costing)
การวิเคราะห์ต้นทุน บนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา (Time-Driven Activity-Based Costing)

Robert S. Kaplan / Steven R. Anderson / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 380 บาท, จำนวน 452 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

“เมื่อบริษัทต่างๆ เติบโต และมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดมีการแข่งขันรุนแรง การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างมาก”

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้กิจการต่างๆ มีตัวแบบต้นทุนและแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรที่เที่ยงตรงทั้งในกิจกรรมการผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการตัดสินใจเลือกระหว่างต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ไม่ว่าองค์กรใดๆ หากมีการใช้ Balanced Scorecards เข้าไปช่วยในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยแล้ว ความสมบูรณ์แบบของการบริหารอย่างบูรณาการก็จะบรรลุผล และเกิดศักยภาพในการแข่งขันที่เยี่ยมยอดและยั่งยืน
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ

Stephen Goldsmith / William D. Eggers / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 364 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างอย่างฉลาดสำหรับผู้บริหาร การบริหารสัญญาโครงการ การปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายหุ้นส่วนการงาน การทำงานร่วมกัน การสื่อสารในงาน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งองค์กรพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้การยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยม และแนะนำให้ข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกคนควรอ่าน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์
ขับเคลื่อนกลยุทธ์

Lawrence G. Hrebiniak / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 574 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือ “ขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Making Strategy Work)” ได้นำเสนอตัวแบบกระบวนการที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเป็นระบบซึ่งได้รวมเอาทุก ๆ ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเข้าไว้ด้วยกัน อันได้แก่ การบูรณาการกลยุทธ์ระยะยาวเข้ากับการปฏิบัติการระยะสั้น , การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ,การสร้างความมั่นใจว่าจะเกิดการประสานงานที่แข็งแกร่ง ทั้งจากระดับบน ระดับล่างและแนวข้าง , การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการจูงใจ ,การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินกลยุทธ์ ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอกรณีตัวอย่างในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ประสบผลสำเร็จไว้อย่างน่าสนใจ
ALIGNMENT การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ
ALIGNMENT การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ

Robert S. Kaplan / David P. Norton / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 380 บาท, จำนวน 451 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจบทบาทของแผนผังกลยุทธ์(Strategy maps) และ Balanced Scorecard ในภาคปฏิบัติ

โดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton ผู้เขียนได้อธิบายถึงแนวทางการแก้ไขความบิดเบี้ยวของการประสานพลังภายในองค์การเพื่อให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางที่ทรงพลัง และมีประสิทธิผล อันประกอบไปด้วย วิถีทางในการบริหารดุลยภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิผล การสร้างข้อเสนอด้านคุณค่าของสินค้า และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงเทคนิคการใช้กระบวนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน และบริษัทในเครือ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการต่อยอดความรู้ด้าน Balanced Scorecard
Kellogg on Strategy สุดยอดกลยุทธ์
Kellogg on Strategy สุดยอดกลยุทธ์

Kellogg School of Management / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 371 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คัมภีร์ทางด้านกลยุทธ์เล่มนี้ถือเป็นคู่มือที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติและนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่จะช่วยสร้างสร้างพื้นฐานความเข้าใจต่อการวิเคราะห์และการเลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สภาวะ
การแข่งขันและสภาพแวดล้อมทั้งปวง อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล สาระสำคัญในเล่มประกอบด้วย

>>การประเมินค่าศักยภาพความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
>>การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามในอุตสาหกรรมของคุณ
>>การรับมือกับกลยุทธ์ของคู่แข่งขันและการกำหนดราคา
>>การเจาะและบุกยึดตลาดใหม่
>>การกำหนดตำแหน่งและสถานภาพขององค์กรที่จะเผชิญกับการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
กลยุทธ์ Creating and Implementing Strategy
กลยุทธ์ Creating and Implementing Strategy

Harvard Business Essentials / จักร ติงศภัทย์, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 236 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์และการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “การทำสิ่งที่ถูกต้อง (doing the right thing)” และเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ ส่วนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “การทำสิ่งที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง (doing thing right)” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการในระดับรองลงมาจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เนื่องจากกลยุทธ์แม้จะยอดเยี่ยมเพียงใดก็จะไร้คุณค่าไปทันที หากบุคลากรไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว