Gordon Winch : 5 รายการ
Growing up with Grammar 4
Growing up with Grammar 4

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 84 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 3
Growing up with Grammar 3

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 84 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 2
Growing up with Grammar 2

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Growing up with Grammar 1
Growing up with Grammar 1

Gordon Winch / ปิยตา วนนันทน์ / สุวีริยา สิริสิงห
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 56 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

  หนังสือชุด Growing Up With Grammar ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะพร้อมคำอธิบาย 4 เล่ม เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  เนื้อหาในเล่ม
 • ประกอบด้วยไวยากรณ์ นำเสนอในรูปแบบของเนื้อเรื่องให้อ่าน
 • เนื้อเรื่องมีลักษณะของความเป็นวรรณกรรม มีทั้งบทร้อยกรองเล่นของเด็ก และเรื่องน่าอ่านอื่นๆ
 • ไวยากรณ์เริ่มต้นตามลำดับตั้งแต่ คำ วลี อนุประโยค ประโยค เนื้อเรื่อง บทความ ฯลฯ
 • สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างละเอียด โดยแยกเป็นบทๆ ไป
 • มีข้อแนะนำให้เด็กนักเรียนไปศึกษาและปฏิบัติต่อเสริมความรู้ด้วยตนเอง ในเล่ม 2-4
 • เนื้อเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านจะไปด้วยกันกับไวยากรณ์ที่ให้ฝึก เพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ในเล่ม 3 และ 4 จะมีการอ้างอิงถึงไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ฝึกไปแล้วตามลำดับ
 • มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายเล่ม
 • แบบฝึกจะกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
 • แต่ละบทประกอบด้วยสองหน้าคู่กัน เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
  หนังสือทั้งห้าปกนี้ แต่งโดย ดร.กอร์ดอน วินซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย ผ่านการวิจัย ทดสอบ เป็นเวลานานหลายปีจึงได้จัดพิมพ์ออกมา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์เพื่อจำหน่ายให้นักเรียนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
Grammar DICTIONARY
Grammar DICTIONARY

Gordon Winch
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ต่างๆ การใช้งาน และที่มาที่ไปของภาษารวมถึงการใช้วรรคตอนให้ถูก การใช้คำให้เหมาะสมในการพูดและเขียน น้องๆ จะพบว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในการเรียนมาก สามารถพกพาติดกระเป๋าเรียนหรือไว้ในโต๊ะเรียน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว