กฤชกร เพชรนอก : 2 รายการ
เอกลักษณ์ไทย
เอกลักษณ์ไทย

กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า

"เอกลักษณ์ไทย" คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยและศักดิ์ศรีของคนไทยได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเอกลักษณ์สำคัญของชาติที่ควรค่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสาน ได้แก่ ธงชาติไทย ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย เพลงชาติไทย เพลงประจำชาติ แสดงถึงความเป็นไทย ความรักชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทย สถาบันแห่งความจงรักภักดี และสัญลักษณ์สำคัญที่ยึดเหนี่ยวรวมใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ภาษาไทย มรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย ศิลปะการแสดงของไทย ศิลปะที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง การไหว้และการกราบของคนไทย ความเคารพที่งดงามอย่างไทย ?สวัสดี? คำทักทายของคนไทย มิตรไมตรีแห่งความเป็นไทยประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย คือ แนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทย
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย

กฤชกร เพชรนอก
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า

รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และรักษาไว้เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนมีโอกาสได้รู้จัก และภาคภูมิใจกับความเป็นไทยที่สื่อผ่านเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยที่ถ่ายทอดสืบผ่านกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดถึงปัจจุบันนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว