เทคนิคการสอนแบบโครงงาน

เทคนิคการสอนแบบโครงงาน

ชาตรี เกิดธรรม, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือที่เหมาะสมสำหรับคุณครูเพื่อใช้เป็นแนวทางเสนอให้เด็กเรียนรู้การใช้โครงงาน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยคุณครูจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้เด็กๆ ได้มีการส่งเสริมกระบวนการคิด แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ภายในเล่มจะมีการอธิบายถึงลักษณะและประเภทของโครงงานแบบต่างๆ
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว